REVELADOR  PMK  FORMULAT  PER  GORDON HUTCHINGS

1-Historia
        El pyrogalol es un pols blanc cristali derivat del benze i la seva formula es el 1,2,3 trihidroxibenze. Es el revelador mes antic que es coneix i s'obte calentant acid galic a 210 ºC. La combinacio pyrogalol, sulfit sodic i carbonat sodic -amb diverses proporcions- va esser el revelador per excellencia fins als anys 1930. No obstant, degut a que'l pyrogalol era bastant irregular i dificil de controlar, el seu us va anar desapareixent a favor dels nous reveladors a base de metol i hidroquinona. Amb el seu inici era conegut com acid pyrogalic, nom que encara erroniament s'emplea avui dia.
        El fotograf california Gordon Hutchings, gran especialista de paisatges captats amb gran format, estaba capficat a conseguir una millor impressio dels nubols dels seus positius. Va fer probes amb 7 reveladors diferents d'un mateix tema i s'adonà que el millor revelador era, sens dubte, el pyrogalol. Durant mes de 10 anys va treballar intensament buscant una nova formula que millores els inconvenients de les antigues formulas. Als començaments dels 90 va fer publica la seva formula basada amb Pyrogalol, Metol i Kodalk que es coneix com PMK.
        Gordon Hutchings es proposà fer un revelador d'un sol us, amb un minim de quimica, amb el que totes les preparacions fosin fiables, que s'aconseguis la maxima velocitat de l'emulsio i  amb una taca-imatge maxima i una taca del vel minima.

2-Caracteristiques del revelador Pyrogalol
        El Pyrogalol es un revelador de superficie que tendeix a endurir la gelatina i com a consequencia tanca els poros. Al lliberar plata es generan uns subproductes que quedan atrapats dins la gelatina i la seva quantitat is directamemnt proporcional a la plata generada. Aquestos subproductes produeixen  una taca-imatge de color groc verdos que es proporcional a la plata lliberada amb aquell punt i pot arribar a tindre una densitat del 40%. Aquesta taca-imatge es difon de forma continua i per tant no te gra. Aquest revelador no es de gra fi pero si que visualment es comporta com a tal degut a que la taca ocupa l'espai intergranular. Resultat de tot aixo: negatius aparentment sense gra. Per altra part, i com a contrapartida, el pyrogalol, amb medi basic, es oxidat pel aire ambient i durant el revelat ataca  la gelatina produint  una taca de color marron groc no relacionada amb l'imatge que queda com un vel. L'intensitat d'aquestes taques depend del tipus de pel.licula. Les antigues tipus FP4+, HP5+ i TriX produeixen unes taques molt mes intenses que les modernes emulsions com el T-Max. Es convenient conseguir negatius amb taca-imatge maxima i vel minim constant.
 
        El PMK es un revelador de formula molt ben equilibrada. Esta format per la combinacio de Metol+ Pyrogalol com a reveladors i el Metaborat Sodic (Kodalk) que actua d'accelerador i crea el medi basic per inicir el revelat. El Metol necesita un medi basic amb un pH de 9.5 per actuar energicament com a revelador i el Pyrogalol necesita un pH de 11 per ser un revelador primari. El Metaborat Sodic actua de sol.lucio tampo creant un medi alcali de pH=9.6 que fa que el Metol pugui actuar com a revelador i el Pyrogalol al oxidar-se regenera al Metol. Aixi doncs el Metol revela la plata i es regenerat pel Pyrogalol que queda oxidat i crea el curtit de la gelatina amb la taca-imatge latent. La taca del pyrogalol es sensible al pH. Les sol.lucions alcalines aumenten la taca i les acides la disminueixen. Es per aixo que el bany d'aturat del revelat i el fixador conve que no siguin molt acids i que s'apliqui un bany alcali despres del fixat per intensificar la taca-imatge.

        Qualsevol punt d'un negatiu revelat amb pyrogalol te una densitat de plata mes una densitat de taca-imatge. Al positivar un negatiu no sols influeix la densitat de plata metalica sino tambe la densitat de la taca. Les grans llums d'un negatiu, exposat correctament, poden tindre un 60% de densitat de plata i un 40% de densitat de taca-imatge. Com a consequencia d'aixo el negatiu del pyrogalol sera molt mes nitid a les altes llums que un altra de convencional, ja que nomes te un 60% de la plata del convencional.
L'efecte d'halos queda reduit ja que el revelat per infeccio que es produeix a punts d'alta exposicio i que es propaga al seu entorn a arees de menor exposicio tambe queda reduit. Els halos i les llums especulars queden molt atenuades.

        Quant hi ha un area d'alta densitat al costat d'un altra de baixa densitat, si l'emulsio porta BrAg passa el seguent efecte: Els ions Br- generats pel revelador al area d'alta densitat es mouen per difusio cap a l'area de baixa densitat i actuan com a inhibidor del revelat d'aquella area. Per altra part el revelador actiu de la zona de baixa densitat emigra cap a l'area tocant d'alta densitat i provoca un revelat mes intens. Com a consequencia el final del borde d'alta densitat aumenta de densitat i la part de baixa densitat del borde la disminueix. Al revelar amb pyrogalol la superficie de la gelatina s'endureix i tanca els poros i retarda la movilitat del Br- i del revelador quedant concentrats alrededor del borde. Aquesta accio ocasiona un increment de contrast al borde que visualment es transforma amb una aparent major nitidez. El pyrogalol es el revelador que produeix aquest fenomen d'adjacencia amb mes intensitat que cap altre revelador i que s'aprecia amb els nubols, vestits blancs o arees brillants al costat d'arees grises.

3-Papers Contrast Variable
        Si s'utilitza paper de contrast variable es pot veure la gran diferencia entre els negatius amb pyrogalol i els convencionals, ja que la taca de color groc verd actua com un filtre local selectiu que atenua la llum blava i com a consequencia redueix el contrast de manera proporcional a l'intensitat de la taca-imatge. Aquest efecte es molt apreciable i espectacular a les grans llums. Els contrallums d'aigues i paisatges blancs de neu mostren microtonalitats molt ben separades.

4-Camps d'aplicacio mes destacats
        El PMK mostra la seva magica amb llums fotograficament dificils i sutils tal com: primeres hores del mati, ultimes hores de la tarda, llums brillants, grans contrallums, grans llums molt detallades com vistes de neu i efectes atmosferics com nubols i boires. Es un gran revelador tambe per retrats.

5-Toxicitat del Pyrogalol
        El pyrogalol posiblement sigui el compost quimic mes toxic que s'utilitza dins un laboratori fotografic. Cal manipularlo amb extrema precaucio, especialment quant es amb forma de pols. Utilitzar guants, ulleres i mascareta per la seva manipulacio. Operar al aire lliure quant es prepari la sol.lucio A, doncs desprend gran quantitat de gas. El pyrogalol es altament toxic per ingestio, inhalacio o absorcio, pro una vegada oxidat perd la seva perillositat. 
 
6-Formula del PMK
1 litre de revelador de treball esta compost per:
        Pyrogalol                 1    gr
        Metol                       0.1 gr
        Sulfit Sodic              0.2 gr
        Metaborat Sodic       6   gr

1 litre de revelador, permet revelar  4 plaques de 8x10", o be 16 plaques de 4x5", o be  4 carrets de 120, o be 4 carrets de pas universal de 36 exposicions

7-Sol.lucions per stockatge i preparacio del revelador
        Pel seu us hi ha que preparar una sol.lucio A, que porta l'agent revelador i una sol.lucio B que porta l'accelerador
                Sol.lucio A de 1000 cc                                                                        Sol.lucio B de 2000 cc
        Aigua destilada                            750 cc                                       Aigua destilada                            1400 cc   
        Metol                                           10 gr                                        Metaborat sodic (KodalK)              600 gr   
        Bisulfit Sodic                                20 gr                                        Resta d'aigua fins a 2000 cc   
        Pyrogalol                                    100 gr       
        Resta d'aigua fins a 1000 cc

8-Com preparar la sol.lucio A
1- Aigua destilada a temperatura ambient
2- Afegir a l'aigua un pessic del bisulfit previament pesat a fi de conservar el Metol que es te que afegir a continuacio
3- Afegir el Metol remenant lentament fins que es disolgui totalment
4- Afegir la resta del bisulfit remenant fins que es disolgui totalment
5- Afegir el Pyrogalol. Precaucio. Operacio delicada per la seva toxicitat.

9-Com preparar la sol.lucio B
1- Aigua destilada o desionitzada a temperatura ambient
2- Afegir el Metaborat Sodic remenant fins que es disolgui. Operacio lenta que pot tardar 24 hores
        Guardar la sol.lucio A amb botella opaca a la llum. Al cap d'una o dues setmanes aquesta sol.lucio A es torna de color groc palid. La vida d'aquestes sol.lucions es molt llarga i pot durar fins a 10 anys.
        En cas de dificultat per aconseguir el metaborat sodic es pot preparar 1 litre de sol.lucio B de la forma següent:
             39 gr Hydroxid sodic + 180 gr de Tetraborat Sodic Decahidratat (Borax) + Aigua destilada fins a 1000 cc

10-Revelador PMK de treball
         1 part d'A + 2 parts de B + 100 part d'aigua:     Per exemple 10 cc d'A + 20 cc de B + 1000 cc d'aigua
        Afegir a l'aigua la sol.lucio A i despres la B.No obstant l'ultim ordre es indiferent. El liquid final comença a canviar de color: de verd/gris passa a ambar/palid. Es important aquest canvi de color. Si no hi es la cosa no va be¡

11-Bany d'aturada del revelat
        Es recomana no utilitzar un bany gaire acid, doncs disminueix l'intensitat de la taca. Per temps de revelats curts N-1 o N-2 es pot utilitzar un bany a base de: 15 cc d'acid acetic del 28% + 1000 cc d'aigua. En cas de temps de revelat normals llargs N, N+1, N+2 es recomana un bany d'aigua sense acid, amb molta aigua i agitacio.

12-Bany de fixat
        Es recomana un fixador alcali amb baix contingut de sulfit com el Kodak F-24 o similars.
                Formula del F-24
        Aigua a 50ºC                          500 cc
        Tiosulfat Sodic pentahidratat    240 gr
        Sulfit Sodic anhidro                  10 gr
        Bisulfit Sodic                           25 gr
        Aquest fixador tambe es adecuat pels positius que seran virats o tonificats. Es un fixador sense enduridor de la gelatina. Pels papers baritats usar 2 banys amb 5 minuts a cada bany. Per comprovar que el fixador encara es valid es pot preparar una sol.lucio de prova a base de 5 gr de iodur potasic amb 100 cc d'aigua. Afegir 3-4 gotes d'aquesta sol.lucio al fixador que es vol comprovar. Si no passa res, o apareix una mica de nubol clar, el fixador es bo. En canvi si apareix un precipitat blanc el fixador esta esgotat doncs te massa plata.

13-Bany posterior al fixat
        S'utilitza un bany alcali a fi d'intensificar la taca del pyrogalol. Pot ser el propi revelador que s'ha utilitzat avans. Una alternativa pot ser amb un bany de metaborat sodic a base de 1/2 cullerada de cafe per litre d'aigua. Temps d'aquest bany 2 minuts amb agitacio cada 1/2 minut.

14-Rentat
        Rentar el film inmediatament durant uns 20-30 minuts. Durant aquesta fase s'intensifica la taca del pyrogalol

15-Temps de Revelat
Pel.licula       FP4+    HP5+    Pan F+     D100          D400           TriX        T100      T400      AgfaP25  AgfaP100   
EI Nominal   125       400          50            100             400             320           100         400           25          100
EI Real      80-100    320-400   32             80           260-320         260        80-100       400          16            80
N+2            17            26          16             20              21                -                 17           21             -             20
N+1            13            16           12            15              16                20              14          18            20            15
N                10            13             9             11             12                14               12          15            11            13
N-1              8            10              8              9              10                11               11          13             7            10
N-2              7            8.5             6.5           7                8                  9               10          12              -              8.5

        Els temps son amb minuts i  pel revelador a 21 ºC En cas que el bany estigui a una temperatura mes alta de 21ºC reduir el temps de revelat un 7% per cada ºC de mes.
Gama util de temperatures del revelador: entre 21-27ºC. No es aconsellable superar els 20 minuts de temps de revelat, ja que al aumentar el temps creix el tamany del gra.
        Aquestos temps son els facilitats per Hutchings. Hi ha que tenir present que estan experimentats per paper de contrast  variable amb una font halogena de 3500ºK i filtre Ilford # 2 i amb un cicle d'agitacio cada 15 segons. Per tant aquestos temps no son mes que un punt de referencia. Cada usuari te que comprovar que'l seu index d'exposicio EI,  el seu temps de revelat i forma particular d'agitacio li proporcioni un negatiu amb un Index de Contrast que s'adapti al paper que pensa utilitzar.
        En cas d'utilitzar paper de grau normal  utilitzar el temps N-1 com a temps normal N

16-Com solventar alguns problemes
        Si al procesar la pel.licula es produeixen revelats no uniformes es pot afegir una mica -0.05gr per litre- de EDTA, al revelador a fi de conseguir una millor uniformitat del revelat. Per preparar aquesta sol.lucio disoldre 10 gr de EDTA amb 1 litre d'aigua. D'aquesta sol.lucio que es del 1% agafar-ne 5cc i afegir-los al revelador.
        Si s'utilitza un procesador rotatiu motoritzat, estil Jobo, degut a la gran camara d'aire dels tanques i a la seva alta velocitat de rotacio pot ser que'l revelador quedi oxidat pel aire ambient i s'agoti avans d'acabar. Per solventar aquest problema es pot dividir el revelat amb dos fases: un primer revelat amb el 50% de temps i quantitat i un segon revelat amb producte fresc per acabar el proces. Tambe es pot utilitzar un sol revelat amb un 30% mes de sol.lucio A. 
  Revisat: 1/2/04